Bedriftshelsetjenester

      Ingen kommentarer til Bedriftshelsetjenester

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som tilbyr rådgivning med fagkompetanse innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

Bedriftshelsetjenester

Formålet til en bedriftshelsetjeneste er å hjelpe arbeidsgiveren og ansatte ved å bidra til god oppfølgning og rådgivning av miljøet på arbeidsplassen.

Det er viktig at bedriftshelsetjenesten man velger å bruke har mye kunnskap og høy nok kompetanse som dekker virksomhetens behov.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Når man som arbeidsgiver er på utkikk etter å knytte virksomheten sin opp mot en bedriftshelsetjeneste, bør man alltid forsikre seg om at tjenesten man velger å bruke er godkjent.

Er bedriftshelsetjenesten godkjent vil dette virke som en slags garanti for at personellet har god kompetanse innenfor arbeidsmiljø. Denne kompetansen er viktig for å kunne bidra med forebyggende HMS-relatert arbeid.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

En bedriftshelsetjeneste består av dyktige helse og vernepersonell. Det er Arbeidstilsynet som bestemmer om bedriftshelsetjenesten er godkjent eller ikke.

Krav som stilles for godkjenning

Alle bedriftshelsetjenester må i utgangspunktet være godkjent av Arbeidstilsynet. Dette er en ordning som sikrer at tjenesten tilbyr god kvalitet og kompetanse som trengs for å kunne hjelpe virksomheter innenfor HMS-arbeid.

En bedriftshelsetjeneste skal ha god kjennskap til forskjellige risikofaktorer som finnes på en arbeidsplass, i tillegg til at de skal ha en uavhengig og fri stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Noen av kravene som stilles for at en bedriftshelsetjeneste skal bli godkjent er:

 • Nødvendig med kunnskap og kompetanse for å kunne hjelpe til med HMS-arbeid.
 • Et godt kvalitetssikringssystem.
 • Faglig personell innenfor arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk arbeid innen HMS.
 • Faglig personell skal dekke 3 årsverk eller mer. De enkelte fagområdene skal være dekket med minst 30% av et årsverk.

kunnskap og kompetanse

Godkjenningen av en bedriftshelsetjeneste har en varighet på 5 år. Det vil si at etter 5 år må bedriftshelsetjenesten søke om godkjenning på nytt.

Hvem trenger bedriftshelsetjeneste?

Hvem trenger bedriftshelsetjeneste

Alle virksomheter som har en risiko for enten skader, sykdommer, psykiske plager og lignende, må knytte seg til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan, dersom de syntes det er nødvendig, kreve at enkelte bedrifter knytter seg opp til en bedriftshelsetjeneste, uavhengig av bedriften selv.

HMS-arbeid

HMS, eller Helse, Miljø og Sikkerhet, handler om å minimere risikoen for alle typer farer eller ulykker på arbeidsplassen. Det handler også om å legge vekt på de positive helsefaktorene. Alle bedrifter bør ha et stort fokus på HMS-arbeid, dette gjelder uavhengig av hvilken bransje man er i.

Har man stort fokus på HMS-arbeid på arbeidsplassen vil dette bidra til å gi ansatte et sunt og trygt arbeidsmiljø. I Norge er alle virksomheter som selger varer eller tjenester, pålagt til å opprettholde et godt og systematisk HMS-arbeid, og dette er arbeidstakeren sitt ansvar.

Oppgavene til en bedriftshelsetjeneste

Hovedoppgaven til en bedriftshelsetjeneste er å bistå og hjelpe virksomheten med arbeidsmiljø og forebyggende HMS-arbeid. Dette betyr derimot ikke at tjenesten har ansvaret for arbeidsmiljøet eller HMS-arbeidet i virksomheten, dette ansvaret ligger hos arbeidsgiveren.

HMS bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal kun hjelpe arbeidsgiveren. Her er noen eksempler på hva en bedriftshelsetjeneste kan bistå med:

 • Planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer.
 • Stadig kontrollere og utarbeide Helse, Miljø og Sikkerhets-arbeidet.
 • Kartlegge arbeidsmiljøet på arbeidsplassen over en lengre periode. Dette innebærer blant annet å gjennomføre diverse undersøkelser og vurdere eventuelle risikoer.
 • Komme med forslag til ulike tiltak som virker forebyggende mot helseskader, samt gjennomføre disse tiltakene
 • Jevnlig oppfølging og overvåkning av arbeidstakerens helse når nødvendig.
 • Komme med forslag til tilrettelagt arbeid tilpasset enkeltpersoner dersom nødvendig.
 • Gi arbeidsgiver og arbeidstakere informasjon og opplæring innenfor HMS.
 • Følge opp henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Et godt samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og arbeidstaker vil være svært positivt for hele virksomheten. Da vil bedriftshelsetjenesten være en super ressurs for alle typer virksomheter, og tjenesten vil oppleves som svært lønnsom.

Hva kan bedriftshelsetjenesten tilby?

En bedriftshelsetjeneste kan ha svært mye å tilby til arbeidsgivere. Arbeidstilsynet sier at bedriftshelsetjenesten bør ha et minsteutvalg av tjenester som de tilbyr dersom man skal vurdere de som seriøse. Dette er noe bedriftshelsetjenesten skal hjelpe arbeidsgiveren med. Her er noen punker som man som arbeidsgiver minst kan forvente av en bedriftshelsetjeneste:

 • Hjelpe til med systematisk HMS-arbeid.
 • Arbeidsmedisin og arbeidshelse.
 • Ergonomiske forhold.
 • Hjelpe til med yrkeshygienen.
 • Psykososiale og organisatoriske forhold.

Oppgavene til arbeidsgiveren

Som arbeidsgiver har man det fulle og hele ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten. Her stilles det visse krav, og det er også arbeidsgiveren sin oppgave å sørge for at disse kravene blir oppfylt. Man har også ansvaret for å knytte virksomheten sin opp til en bedriftshelsetjeneste, og selv om virksomheten blir knyttet til en slik tjeneste, betyr ikke det at ansvaret forskyves videre.

Arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er fortsatt arbeidsgiveren sitt ansvar. Arbeidsgiveren skal også gi bedriftshelsetjenesten tilbakemeldinger i forhold til arbeidet som gjøres.